ހަކަތަ ލިބިގަތުމާއި ރައްކައުތެރިކަމާބެހޭގޮތުން ބޭއްވި ސަރަޙައްދީ ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން