News

ކ.ހުރާގެ މީރުފެން އުފައްދާ ނިޒާމުގެ ފެން ޓެސްޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކ.ހުރާ ކައުންސިލާއި ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީއާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ކ.ހުރާގެ މީރުފެން އުފައްދާ ނިޒާމުން ސަޕްލައި ކުރާ ފެނުގެ ކޮލިޓީ ދެނެގަތުމަށް ކ. ހުރާ ކައުންސިލް އަދި ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި މިއަދު ވަނީ ސޮއި ކުރެވިފައެވެ. ކ.ހުރާގައި ބޭއްވި މި […]

މި ރަމަޟާން މަހުގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލު އާންމު މަހަކާއި އެއްވަރަށް ކެޕްކުރުމާއި ބެހޭ

ރަމަޟާން މަހުގެ ޑޮމެސްޓިކް ކަރަންޓް ބިލަށް ރައްޔިތުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރައްވަންޖެހޭތީ، އެ ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށްޓަކައި، އާންމު މަހެއްގައި ހުންނަވަރަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ކަރަންޓާއި ފެންބިލު ހުންނާނެގޮތަށް ކަންކަން ހަމަޖައްސަވައި […]