ޚަބަރު

ކ.ހުރާގެ މީރުފެން އުފައްދާ ނިޒާމުގެ ފެން ޓެސްޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކ.ހުރާ ކައުންސިލާއި ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީއާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ކ.ހުރާގެ މީރުފެން އުފައްދާ ނިޒާމުން ސަޕްލައި ކުރާ ފެނުގެ ކޮލިޓީ ދެނެގަތުމަށް ކ. ހުރާ ކައުންސިލް އަދި ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި މިއަދު ވަނީ ސޮއި ކުރެވިފައެވެ. ކ.ހުރާގައި ބޭއްވި މި […]

މި ރަމަޟާން މަހުގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލު އާންމު މަހަކާއި އެއްވަރަށް ކެޕްކުރުމާއި ބެހޭ

ރަމަޟާން މަހުގެ ޑޮމެސްޓިކް ކަރަންޓް ބިލަށް ރައްޔިތުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރައްވަންޖެހޭތީ، އެ ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށްޓަކައި، އާންމު މަހެއްގައި ހުންނަވަރަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ކަރަންޓާއި ފެންބިލު ހުންނާނެގޮތަށް ކަންކަން ހަމަޖައްސަވައި […]

ކަރަންޓު މަސަތްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އައު ކުރުމާ ބެހޭ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ޤާނޫނު (2021/18)، ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކަރަންޓު މަސަތްކަތް ކުރުމަށް މި އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޫކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރު އަޕްޑޭޓް […]

ޔުޓިލިޓީ ނިޒާމުތަކާއި ފެސިލިޓީތަކުގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ކުރެހުންތައް ފާސްކުރުމާ ބެހޭ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު (2020/8)، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ޤާނޫނު (18/2021)، އަދި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނު (24/2022)، ގެ ދަށުން ޔުޓިލިޓީގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ފަރުމާ ތަކަކީ މި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރަންޖެހޭ ފަރުމާތަކެކެވެ. އާންމު […]

ނަރުދަމާ ނިޒާމުތަކުގައި ޖަންކްޝަން (ކެޗްޕިޓް) ބެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ

ދެންނެވުން ނަރުދަމާ ނިޒާމުތަކުގައި ޖަންކްޝަން (ކެޗްޕިޓް) ބެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ މި އޮތޯރިޓީން ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 8/2020 (ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގައި ވާފަދައިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގެދޮރު އެޅުމަށް ދޫކުރާ […]

ނޫސް ބަޔާން: ޑީވޯޓަރިން ރެގިއުލޭޝަނާއި ޚިލާފުވާފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާގުޅޭ

މި އޮތޯރިޓީއިން ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2020 ”ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު“ އަދި ޤަވާއިދު R-20/2021 ”އިމާރާތްކުރުމާއި ޞިނާޢީ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ބިމުން ފެންނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ޤަވާއިދު“ އާ ޚިލާފަށް، މި އޮތޯރިޓީގެ […]

ނޫސް ބަޔާން: ޖުލައި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމާ ގުޅޭ

މިއަހަރު ޖުލައި މަހުގައި ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާއާއި ގުޅޭ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) އިން ޖުލައި މަހުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަރަންޓު ބިލުތައް ބޮޑުވެފައި ހުރިކަމުގެ ޝަކުވާ […]

ނޫސް ބަޔާން: މިހާރު ނޫހުން މިއޮތޯރިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ހަބަރާގުޅޭ

ނަންބަރު: (PR)485/485/2021/4 ނޫސްބަޔާން 24 އޯގަސްޓް 2021 ގައި މިހާރު ނޫހުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ “ ރަސްދޫ ފެން ޕްލާންޓުގެ ހިދުމަތް ފެށުން ލަސްވަނީ ހުއްދަތައް ނުލިބޭތީ: ސްޓެލްކޯ“ ޚަބަރާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. އއ. […]

އޮފީސް ބަންދު ދުވަސްވަރު ގުޅުއްވަންވީ ފޯނު ނަންބަރު

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެކަމަށް ބަލައި، މާލެ ސަރަޙައްދު (މާލެއާއި، ހުޅުމާލެއާއި، ވިލިނގިއްޔާއި، ތިލަފުށްޓާއި، ގުޅިފަޅު) ގެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވައިގެން މަސައްކަތް ނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވި މުއްދަތު 2021 ޖޫން 8 ވަނަ […]

  • 1
  • 2