ޚަބަރު

ނޫސް ބަޔާން: ޑީވޯޓަރިން ރެގިއުލޭޝަނާއި ޚިލާފުވާފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާގުޅޭ

މި އޮތޯރިޓީއިން ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2020 ”ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު“ އަދި ޤަވާއިދު R-20/2021 ”އިމާރާތްކުރުމާއި ޞިނާޢީ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ބިމުން ފެންނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ޤަވާއިދު“ އާ ޚިލާފަށް، މި އޮތޯރިޓީގެ […]

ނޫސް ބަޔާން: ޖުލައި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމާ ގުޅޭ

މިއަހަރު ޖުލައި މަހުގައި ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާއާއި ގުޅޭ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) އިން ޖުލައި މަހުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަރަންޓު ބިލުތައް ބޮޑުވެފައި ހުރިކަމުގެ ޝަކުވާ […]

ނޫސް ބަޔާން: މިހާރު ނޫހުން މިއޮތޯރިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ހަބަރާގުޅޭ

ނަންބަރު: (PR)485/485/2021/4 ނޫސްބަޔާން 24 އޯގަސްޓް 2021 ގައި މިހާރު ނޫހުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ “ ރަސްދޫ ފެން ޕްލާންޓުގެ ހިދުމަތް ފެށުން ލަސްވަނީ ހުއްދަތައް ނުލިބޭތީ: ސްޓެލްކޯ“ ޚަބަރާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. އއ. […]

އޮފީސް ބަންދު ދުވަސްވަރު ގުޅުއްވަންވީ ފޯނު ނަންބަރު

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެކަމަށް ބަލައި، މާލެ ސަރަޙައްދު (މާލެއާއި، ހުޅުމާލެއާއި، ވިލިނގިއްޔާއި، ތިލަފުށްޓާއި، ގުޅިފަޅު) ގެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވައިގެން މަސައްކަތް ނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވި މުއްދަތު 2021 ޖޫން 8 ވަނަ […]

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އުފައްދަވައިފި

(ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް އިން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެއް) ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ”ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ“ ގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް ޤާއިމުކުރައްވައި، އެ އިދާރާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިކަން އިޢުލާނުކުރައްވާފައި ވަނީ […]

ޑޮމެސްޓިކް ގިންތީގެ ކަރަންޓުގެ އަގަށް ގެނެވުނު ބަދަލު އެމް.އީ.އޭ. އިން ފާސްކޮށްފި

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޑޮމެސްޓިކް ގިންތީގެ ކަރަންޓު އަގަށް ގެނައި ބަދަލު މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިކަން އިޢުލާނުކުރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ ޤަޥާޢިދު އިފްތިތާޙުކުރެވިއްޖެ

އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ ޤަޥާޢިދު އިފްތިތާޙުކުރެވިއްޖެ

ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭން ބޭރުން އެތެރެކުރާ އަގުބޮޑު، ތިމާވެއްޓާ ބީރައްޓެހި ވަސީލަތްތަކަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި، ގައުމީ ފެންވަރުގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ޙިއްސާ ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި، ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން، އިޢާދަކުރަނިވި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުން ނަގާ އަގު ފާސްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ޢުސޫލުތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއްޖެ

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުން ނަގާ އަގު ފާސްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ޢުސޫލުތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއްޖެ

މޯލްޑިވިސް އެނާރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން މިހާރު އެކުލަވާލަމުންދާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުން ނަގާ އަގު ފާސްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތައް ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުމަށް 13 އޯގަސްޓް 2013 ގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއްޖެ. މިބައްދަލުވުން […]

  • 1
  • 2