ސަރިވސް ޗާޓަރ

ޔުޓިލިޓި ރެގިއުލޭޓަރި އޮތޯރިޓީގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ

#އާންމު ޚިދުމަތްތައްމުއާސަލާތުގެ ވަސީލަތްތައްޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދޭފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައްޚިދުމަތުގެ އަގު (ރުފިޔާ)ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު (ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ދުވަސް) *
1ލޯޑް ކަލްކިއުލޭޝަން އަދި ޕެނަލް ކުރެހުން ފާސް ކުރުންއީމެއިލް، ފޯނުލޯޑް ކަލްކިއުލޭޝަން އަދި ޕެނަލް ކުރެހުން ފާސް ކުރަން އެދޭ ސިޓީ
ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ކަރަންޓު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނަމާއި ލައިސަންސް ނަންބަރު ބަޔާންކޮށް އެފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓް އެއްކަމުގައިވުން
ހާޑް ކޮޕީ ހުށަހަޅާނަމަ ކޮންމެ ޑޮކިއުމަންޓް އެއްގެ 2 ކޮޕީ
ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން-5
2ކޭބަލް ފާސްކުރުންއީމެއިލް، ފޯނުކޭބަލް ފާސްކުރަން އެދޭ ސިޓީ
ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ކަރަންޓު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނަމާއި ލައިސަންސް ނަންބަރު ބަޔާންކޮށް އެފަރާތުން ސޮއިކޮށް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
ކޮންފޯމިޓީ ސެޓްފިކެޓް
ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން-15
3ޕަވަރ ސިސްޓަމް ފާސް ކުރުންއީމެއިލް، ފޯނުޕަވަރ ސިސްޓަމް ފާސް ކުރަން އެދޭ ސިޓީ
ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ކަރަންޓު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނަމާއި ލައިސަންސް ނަންބަރު ބަޔާންކޮށް އެފަރާތުން ސޮއިކޮށް، ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތައް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ޑޮކިއުމެންޓް ގެ 2 އަސްލު
ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން-30
4ކަރަންޓު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުންއީމެއިލް، ފޯނުލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ
ތައުލީމީ ސެޓިފިކެޓް އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ ކޮޕީ
އައި.ޑީ. ކާޑުގެ ކޮޕީ
ސްޓޭމްޕް ސައިޒްގެ 2 ފޮޓޯ
ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން-10
5އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދިނުންއީމެއިލް، ފޯނުއިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މަޢާފު ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ސިޓީ
ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސް
ޕެކިންގ ލިސްޓް
ބިލް އޮފް ލޭޑިންގް ނުވަތަ އެއަރވޭ ބިލް
ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން-10
6ނެޓް މީޓަރިންގ ސްކީރިންގއީމެއިލް، ފޯނުނެޓް މީޓަރިންގ ސްކްރީން ކުރަން އެދޭ ސިޓީ
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ދޫކުރާ ކޯޓާގެ ނަކަލު
ނެޓް މީޓަރިންގގެ ސިންގަލް ލައިން ޑައިގްރާމް
ކުރިން ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ޕެނަލްއެއް ނަމަ، އޭގެ ނަކަލު
(ކުރިން ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ނުވާ ޕެނަލް އެއް ނަމަ، އެ ޕެނަލް އަދި ލޯޑް ކަލްކިއުލޭޝަން ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.)
ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން-5
7ޑީވޯޓަރިންގއީމެއިލް، ފޯނުފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުންގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން އިދާރީ ފީ= 100 ރުފިޔާ
ފުރަތަމަ ހުއްދަ= ދުވާލަކަށް 500 ރުފިޔާ
މުއްދަތު އިތުރުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު= ދުވާލަކަށް 1000 ރުފިޔާ
މުއްދަތު އިތުރުކުރާ ދެވަނަ ފަހަރު = ދުވާލަކަށް 1500 ރުފިޔާ
މުއްދަތު އިތުކުރާ ތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ފަހަރަކު 2000 ރުފިޔާގެ މަގުން އިތުރުވަމުން ދާނެ
3
8ފެން ޕްލާންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުންއީމެއިލް، ފޯނުފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުންގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުންކޮންމެ ރަޖިސްޓްރީއަކަށް 1000 ރުފިޔާ3
9ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުންއީމެއިލް، ފޯނުފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުން؛ އިންސްޕެކްޝަން ގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް އެކަން އެންގުންގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން-30
10ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިން ފާސްކުރުންއީމެއިލް، ފޯނުޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ރިޕޯޓާއި ކުރެހުންތައްގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން-30
11ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުން ފޯނު، އީމެއިލް،ގަވަރމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް، ސިޓީހުށަހަޅާ ޝަކުވާއާ ގުޅުންހުރި ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތާއި އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ގުޅޭނެ ނަންބަރު ދިނުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން -3 - 5
12ކުނި މެނޭޖުކުރާ ފެސިލިޓީތަކާއި އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ގަވަރމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް، އީމެއިލް، ސިޓީކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކުޔުންތަކާއި އެކު ހުށަހެޅުންގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން-5
13އެއްގަމާއި ކަނޑުމަގުން ކުނި އުފުލުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން ގަވަރމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް، އީމެއިލް، ސިޓީކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން200/-5
14ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު/ފެސިލިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އާބާދީގައި 500 އިންދަށް ރަށެއްގެ ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން)ގަވަރމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް، އީމެއިލް، ސިޓީކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން15/-5
15ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު/ފެސިލިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އާބާދީގައި 500 އާއި 1000 ދެމެދުގެ ރަށެއްގެ ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން)ގަވަރމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް، އީމެއިލް، ސިޓީކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން20/-5
16ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު/ފެސިލިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ލައިސެންސް ދޫކުރުން (އާބާދީގައި 1000 އާއި 1500 ދެމެދުގެ ރަށެއްގެ ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން)ގަވަރމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް، އީމެއިލް، ސިޓީކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން30/-5
17ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު/ފެސިލިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އާބާދީގައި 1500 އާއި 2500 ދެމެދުގެ ރަށެއްގެ ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން)ގަވަރމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް، އީމެއިލް، ސިޓީކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން50/-5
18ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު/ފެސިލިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އާބާދީގައި 2500 އަށްވުރެ މަތީގެ ރަށެއްގެ ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން)ގަވަރމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް، އީމެއިލް، ސިޓީކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން100/-5
19ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު/ފެސިލިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން (5 (ފަހެއް) ރަށަށްވުރެ މަދު ރަށްތަކެއްގެ ކުނިކޮށި އެއް ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އެއްކުންފުންޏަކުން ބަލަހައްޓަން ހުށަހަޅާނަމަ) ގަވަރމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް، އީމެއިލް، ސިޓީކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން200/-5
20ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު/ފެސިލިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން (5 (ފަހެއް) ރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ކުނިކޮށި އެއް ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އެއްކުންފުންޏަކުން ބަލަހައްޓަން ހުށަހަޅާނަމަ) ގަވަރމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް، އީމެއިލް، ސިޓީކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން500/-5 - 10
21ކުނި ޓްރީޓް ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އިންސިނަރޭޓްކުރުން)ގަވަރމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް، އީމެއިލް، ސިޓީކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން500/-5 - 10
22ކުނި ޓްރީޓް ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ސިނާއީ ފެންވަރުގައި ކާދު ހެދުން)ގަވަރމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް، އީމެއިލް، ސިޓީކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން500/-5 - 10
23ލޭންޑްފިލް ހިންގުމުގެ ލައިސެންސް ދޫކުރުން ގަވަރމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް، އީމެއިލް، ސިޓީކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން1000/-5 - 10

*ހިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ނަމަ