އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވުމަށް

ނަން

އީމެއިލް

ސުރުޚީ

މެސެޖު

ސިޓީ އެޑްރެސް
ކުރައްވަންވީ ފަރާތް:
ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އަލްފާޟިލް ޔަޒީދު އަޙްމަދު
އެޑްރެސް:
ޔުޓިިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ

ކާސިންޖީމަގު، ހެންވޭރު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ.

ރަސްމީ ގަޑި:
އާދިއްތަ -ބުރާސްފަތި 8:00 ން 14:00 ށް
ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑި:
އާދިއްތަ -ބުރާސްފަތި 8:00 ން 14:00 ށް
އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމަށް:
secretariat@ura.gov.mv
ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް:
+(960)333 2488
އީމެއިލް:
secretariat@ura.gov.mv