ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމްވަރކެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން