މާލެއިން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓު ކެނޑެމުންދާ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ސްޓެލްކޯގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން