ޓެރިފް

މާލެ ސަރަޙައްދު

ބޭންޑު

ކެޓަގަރީ
ގޭބިސީ
(ދިވެހި ރުފިޔާ)
ވިޔަފާރި
(ދިވެހި ރުފިޔާ)
ސަރުކާރު
(ދިވެހި ރުފިޔާ)
އަހަރު 2009އަހަރު 2019އަހަރު 2009އަހަރު 2019އަހަރު 2009އަހަރު 2016
ބޭންޑު A0 - 100 ޔުނިޓަށް2.251.503.303.253.303.30
ބޭންޑު B101 - 200 ޔުނިޓަށް2.501.703.353.503.353.35
ބޭންޑު C201 - 300 ޔުނިޓަށް2.502.153.353.503.353.35
ބޭންޑު D301 - 400 ޔުނިޓަށް2.952.503.653.653.653.65
ބޭންޑު E401 - 500 ޔުނިޓަށް2.952.953.653.653.653.65
ބޭންޑު F501 - 600 ޔުނިޓަށް3.553.554.004.004.004.00
ބޭންޑު G601 ޔުނިޓުން ފެށިގެން މަތި3.854.254.35-4.354.35
ބޭންޑު H601 - 3,000 ޔުނިޓަށް4.35
ބޭންޑު I3,001 - 10,000 ޔުނިޓަށް5.75
ބޭންޑު J10,001 ޔުނިޓުން ފެށިގެން މަތި6.65

 

މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ސަރަހަައްދު

ބޭންޑު

ކެޓަގަރީ
ގޭބިސީ
(ދިވެހި ރުފިޔާ)
ވިޔަފާރި
(ދިވެހި ރުފިޔާ)
ސަރުކާރު
(ދިވެހި ރުފިޔާ)
އަހަރު 2009އަހަރު 2019އަހަރު 2009އަހަރު 2019އަހަރު 2009އަހަރު 2016
ބޭންޑު A0 - 100 ޔުނިޓަށް3.751.504.503.254.504.50
ބޭންޑު B101 - 200 ޔުނިޓަށް4.251.705.753.755.755.75
ބޭންޑު C201 - 300 ޔުނިޓަށް4.502.156.504.756.506.50
ބޭންޑު D301 - 400 ޔުނިޓަށް5.002.507.506.007.507.50
ބޭންޑު E401 - 500 ޔުނިޓަށް5.002.957.506.007.507.50
ބޭންޑު F501 - 600 ޔުނިޓަށް5.003.557.506.007.507.50
ބޭންޑު G601 ޔުނިޓުން ފެށިގެން މަތި5.004.257.506.007.507.50

 

 

ނޯޓު:

  1. ތެލުގެ އަގު ލީޓަރެއް 7.05ރ އަށް ވުރެ ހެޔޮ ނަމަ، ބިލު ކުރެވޭނީ ޢާއްމު ރޭޓުގައެވެ. އަދި ފިއުލް ސަރޗާޖު ނުނެގޭނެއެވެ.
  2. ތެލުގެ އަގު ހުރީ ލީޓަރެއް 7.05ރ އާއި 8.00ރ އާ ދޭތެރޭގައި ނަމަ، ތެލުގެ އަގަށް އަންނާ ބަދަލާ އެއް ނިސްބަތުން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޑިސްކައުންޓު އަގަށް ބަދަލު އަންނާނެއެވެ. ފިއުލް ސަރޗާޖު ނެގޭނީ ތެލުގެ އަގު ލީޓަރެއް 8.00ރ އަށްވުރެ ބޮޑު ނަމައެވެ.
  3. ތެލުގެ އަގު ލީޓަރެއް 8.00ރ އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، 8.00ރ އަށްވުރެ އަގު ބޮޑުވާ ކޮންމެ 10ލާރި އަކުން، ކިލޯވޮޓްއަވަރ އަކަށް 3ލާރި ނެގުމުގެ ހުއްދަ ކަރަންޓު ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.