ފަރުމާކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި ފަންނީ މިންގަނޑުތައް: ފެން ޓްރީޓްކުރާ އަދި ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމު ފަރުމާކުރުމއި ގާއިމުކުރުން ޔޫ.އާރ.އޭ 4001:2021