ރިޕޯޓް: ޖުލައި މަހުގެ ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބެލުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް