ޢާންމު ބޭނުންތަކަށް ޙިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ލައިސެންސްއާއި ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު 2021 (ޑްރާފްޓް) އަށް ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުން