ފާސް ކުރެވިފައިވާ ކޭބަލްތައް

މި ޞަފްހާ އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނީ އިނގިރޭސި ވަރޝަންގައި

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް: 07 މެއި 2024، 18:00 ގައި

CertificateIDCountry_of_originBrand_nameSize_mm2No_of_coresRatingComplies_withDate_of_expiry
CACA00158aTUNISIAChakira Cable1.5 TO 3001450/750VBS EN 50525-2-31:201110/23/2028
CACA00163aMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)1.5 TO 4002, 3 & 4600/1000VBS 6346:199711/26/2024
CACA00163bMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)1.5 TO 701450/750VBS 6004:200011/26/2024
CACA00163dMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)50 TO 250016.35/11kVIEC 60502-2:200511/26/2024
CACA00163eMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)50 TO 50036.35/11kVIEC 60502-2:2005:311/26/2024
CACA00163cMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)1C - 50 TO 1000
2C, 3C & 4C - 1.5 TO 400
1, 2, 3 & 4600/1000VBS 6346:199711/26/2024
CACA00164aMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)24036.35/11kVIEC 60502-2:2005:311/26/2024
CACA00166aMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)TWO CORE (1.5 To 400)
THREE CORE (1.5 TO 400)
FOUR CORE (1.5 TO 400)
FIVE CORE (1.5 TO 70)
REFER TO ABOVE600/1000 VBS 54671/9/2025
CACA00166bMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)SINGLE CORE (50 TO 2500)SINGLE6.35/11 kVIEC 60502-31/15/2025
CACA00166cMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)70 TO 500SINGLE600/1000 VIEC 60502-11/9/2025
CACA00173aUNITED ARAB EMIRATESDucab35 TO 300FOUR600/1000 VIEC 60502-1:20092/5/2025
CACA00174aChinaJiangsu Shangshang Cable1.5 AND 2.5SINGLE450/750 VIEC 60227:1-20075/18/2025
CACA00176aChinaTianhong Cable2.5 & 4ONE450/750VEN 50525-1:2011, EN 50525-3-41:20117/16/2025
CACA00183aChinaBaosheng400176/132kVIEC 60840:202011/4/2025
CACA00183aChinaBaosheng400176/132kVIEC 60840:20204/11/2025
CACA00188aChinaHengtong30016.35/11 kVIEC 60502-24/7/2025
CACA00191aChinaTianhong Cable2.5 TO 952 TO 4600/1000VIEC 60502-14/15/2026
CACA00191bChinaTianhong Cable2.5 TO 952 TO 4600/1000VIEC 60502-14/27/2026
CACA00191bChinaTianhong Cable2.5 TO 952 TO 4600/1000VIEC 60502-14/27/2026
CACA00191aChinaTianhong Cable2.5 TO 952 TO 4600/1000VIEC 60502-14/15/2026
CACA00192aChina400176/132 kVIEC 608405/24/2025
CACA00195aChinaFar East Cable1.5 TO 5001,2,3,4 AND 5600/1000VIEC 60502-17/21/2025
CACA00195bChinaFar East Cable1.5 TO 5001, 2, 3, 4 and 5600/1000VIEC 60502-17/21/2025
CACA00195cChinaFar East Cable1.5 TO 5001, 2, 3, 4 AND 5600/1000VIEC 60502-17/21/2025
CACA00195dChinaFar East Cable1.5 TO 5001, 2, 3, 4 AND 5600/1000VIEC 60502-17/21/2025
CACA00195eChinaFar East Cable1.5 TO 5001, 2, 3, 4 AND 5600/1000VIEC 60502-17/21/2025
CACA00196aMALAYSIALEADER CABLE70, 95, 120 AND 150FOUR600/1000 VIEC 60502-1 AND BS 6004:20005/3/2026
CACA00196cMALAYSIALEADER CABLE70SINGLE450/750 VBS 6004:20005/3/2026
CACA00196dMALAYSIALEADER CABLE630SINGLE600/1000 VIEC 60502-15/3/2026
CACA00200bChinaTianhong Cable25 AND 35single450/750EN 50525-1:2011, EN 50525-3-41:20117/16/2025
CACA00202aMALAYSIALEADER CABLE2.51450/750 VBS 6004:200011/29/2026
CACA00202bMALAYSIALEADER CABLE3001600/1000 VIEC 60502-111/29/2026
CACA00202cMALAYSIALEADER CABLE6301600/1000 VIEC 60502-111/29/2026
CACA00202dMALAYSIALEADER CABLE35, 50 AND 1854600/1000 VIEC 60502-111/29/2026
CACA00202eMALAYSIALEADER CABLE12036.35/11 kV (6/10(12) kV)IEC 60502-211/29/2026
CACA00204aMALAYSIAOLYMPIC7036.35/11 kVIEC 60502-21/14/2025
CACA00204bMALAYSIAOLYMPIC16 TO 2404600/1000 VIEC 60502-11/14/2025
CACA00204cMALAYSIAOLYMPIC6301600/1000 VIEC 60502-11/14/2025
caca00205aMALAYSIALEADER CABLE64600/1000VIEC 60502-13/1/2025
caca00205bMALAYSIALEADER CABLE2.54600/1000VIEC 60502-13/1/2025
CACA00206aMALAYSIAOLYMPIC70THREE6.35/11 (12kV)IEC 60502-021/14/2025
CACA00206bMALAYSIAOLYMPIC16 TO 240FOUR600/1000 VIEC 60502--011/14/2025
CACA00209aIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209bIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209cIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209dIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209eIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209fIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209gIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209hIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209iIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209jIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4650/1100VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209kIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209lIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209mIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209nIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209oIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209pIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209qIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209rIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209sIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00209tIndiaRPG Cables4 TO 10001, 2, 3 & 4600/1000VIEC 60502-13/31/2027
CACA00213aChinaFEIHANG185FOUR600/1000VIEC 60502-15/17/2027
CACA00215aMALAYSIAUNIVERSAL (UCMB)70THREE6.35/11kVIEC 60502-211/24/2024
CACA00216aINDIAHAVELL'S6FOUR600/1100VIEC 60502-13/26/2027
CACA00216bINDIAHAVELL'S2.5TWO600/1100VIEC 60502-13/26/2027
CACA00222aSINGAPOREWILSON1.5 TO 400SINGLE450/750VIEC 60227-3:1993/A1:19976/26/2025
CACA00222bSINGAPOREWILSON1.5 TO 1000SINGLE600/1000VIEC 60502-1:20096/26/2025
CACA00222cSINGAPOREWILSON1.5 TO 1000SINGLE600/1000VIEC 60502-1:20096/26/2025
CACA00253aSRI LANKASIERRA CABLES PLC1.5 TO 1000 (SINGLE CORE)


1.5 TO 1000 (THREE CORE)
REFER TO SIZES450/750 V12/7/2024
CACA00254aSRI LANKASIERRA CABLES PLC1.5 TO 1000SINGLE450/750 VSLS 1504-2-3:2015 (CORRESPONDS TO EN 50525-2-31:2011)12/7/2024
CACA00252aSRI LANKAACL1.5 TO 400FOUR600/1000IEC 608875/30/2025
CACA00239aIndiaPOLYCAB1.5 TO 400SINGLE, TWO, THREE AND FOUR600/1000 VIEC 60502-1:202112/4/2025
CACA00238cHong KongCaledonian1.5 to 400TWO,THREE, FOUR AND FIVE600/1000 VIEC 60502-1:20213/8/2027
CACA00238dHong KongCaledonian1- 4TWO, THREE, FOUR AND FIVE300/400 VEN 50525-1:20112/1/2028
CACA00240aUnited Arab Emirates (U.A.E.)FujCab1.5 TO 500 (SINGLE CORE)
6.0 TO 240 (FOUR CORE)
(REFER TO SIZES)600/1000 VIEC 60502-1:20216/22/2024
CACA00242aChinaFar East Cable240, 300, 400 AND 500SINGLE8.7/15(17.5) kVIEC 60502-2:20141/31/2028
CACA00242bChinaFar East Cable95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 AND 500THREE8.7/15(17.5) kVIEC 60502-2:20141/31/2028
CACA00243aTHAILANDPhelps Dodge (PD) Cables70, 120, 150, 185 AND 300FOUR0.6/1 kVIEC 60502-1:20218/6/2024
CACA00244aINDIAAPAR Cables1.5, 2.5, 4 AND 6SINGLE450/750 VIEC 60227-1L20071/4/2026
CACA00244bINDIAAPAR Cables10SINGLE0.6/1 kVIEC 60502-1:20211/4/2026
CACA00244cINDIAAPAR Cables2.5 AND 10 (THREE CORE)
2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 95, 120, 300 AND 400 (FOUR CORE)
REFER TO SIZE0.6/1 kVIEC 60502-1:20211/4/2026
CACA00222dSINGAPOREWILSON1.5 TO 400TWO, THREE AND FOUR600/1000VIEC 60502-1:20092/27/2028
CACA00222eSINGAPOREWILSON1.5 TO 400TWO, THREE AND FOUR600/1000VIEC 60502-1:20092/27/2028
CACA00222nSINGAPOREWILSON1 TO 2.5TWO450/750VSS 299-1:1998/A1:20084/12/2028
CACA00245aChinaJiangsu Shangshang Cable6, 10, 16 AND 25TWO0.6/1 kVIEC 60502-1:20213/24/2028
CACA00245bChinaJiangsu Shangshang Cable6, 10, 16 AND 25FOUR0.6/1 kVIEC 60502-1:20213/24/2028
CACA00245cChinaJiangsu Shangshang Cable1.5 TO 400FOUR0.6/1 kVIEC 60502-1:20213/24/2028
CACA00245dChinaJiangsu Shangshang Cable1.5 TO 400SINGLE450/750 VBS EN 50525-2-31:20113/24/2028
CACA00245eChinaWuxi Jiangnan Cable1.5 AND 2.5SINGLE450/750 VIEC 60502-1:200410/4/2025
CACA00099cINDIAHAVELL'S10 TO 630SINGLE & MULTICORE6.35/11kVIS 7098-2:2011 (CORRESPONDS TO IEC 60502-2:2005)7/15/2024
CACA00099aINDIAHAVELL'S1.5 TO 6SINGLE & MULTI CORE600/1100VIS 694:2010 (CORRESPONDS TO BS 6004)7/31/2024
CACA00247aSaudi ArabiaBahra Cables630SINGLE600/1000 VIEC 60502-111/23/2024
CACA00247bSaudi ArabiaBahra Cables300FOUR600/1000 VIEC 60502-111/23/2024
CACA00247cSaudi ArabiaBahra Cables240THREE6.35/11 kVIEC 60502-211/23/2024
CACA00247dSaudi ArabiaBahra Cables300SINGLE450/750 VIEC 60227-311/23/2024
CACA00246cCHINASIMSHENG CABLE1.5 TO 35ONE600/1000 VIEC 60502-111/7/2026
CACA00248aSINGAPOREWILSON1.5 TO 4TWO, THREE, FOUR300/500VBS 6387:19947/26/2028
CACA00249aSINGAPOREWILSON1.5 TO 300 (TWO CORE)
1.5 TO 300 (THREE CORE)
1.5 TO 300 (FOUR CORE)
REFER TO ABOVE600/1000 VSS 299-1:1998/A1:20087/30/2028
CACA00251aSRI LANKAACL1.5 TO 400FOUR600/1000 VSLS 1186: 1999 (CORRESPONDS TO BS 5467:1997)9/10/2024
CACA00222fSINGAPOREWILSON1.5 TO 1000SINGLE600/1000VIEC 60502-1:20096/26/2025
CACA00222gSINGAPOREWILSON1.5 TO 1000SINGLE600/1000VIEC 60332-3-22: 20188/29/2026
CACA00222hSINGAPOREWILSON35 TO 1000SINGLE600/1000VIEC 60332-3-22: 20188/29/2026
CACA00222iSINGAPOREWILSON1.5 TO 400TWO, THREE AND FOUR600/1000VIEC 60332-3-22: 20182/18/2026
CACA00222jSINGAPOREWILSON1.5 TO 400TWO, THREE AND FOUR600/1000VIEC 60332-3-22: 20182/18/2026
CACA00222kSINGAPOREWILSON1.5 TO 630SINGLE CORE600/1000VIEC 60332-3-22: 20181/4/2027
CACA00222pSINGAPOREWILSON120 TO 1000SINGLE600/1000VSS 299-1:199812/7/2024
CACA00222qSINGAPOREWILSON1.5 TO 300TWO, TREE AND FOUR600/1000VSS 299-1:19987/30/2025
CACA00226aIndiaPOLYCAB1.5 TO 1000SINGLE, TWO, THREE & FOUR CORE600/1000 VIEC 60502-1:202112/4/2025
CACA00227aIndiaAPAR Cable Solutions50THREE12/20 (24) kVIEC 63026:20191/7/2025
CACA00229aIndiaPOLYCAB1.5 TO 400SINGLE, TWO, THREE AND FOUR600/1000VIEC 60502-1:202112/4/2025
CACA00229bIndiaPOLYCAB1.5 TO 16SINGLE & MULTICORE450/750VIEC 60227-1:200712/4/2025
CACA00233aChinaSHANGHAI FEIHANG25 TO 630SINGLE. TWO AND THREE8.7/15 kVIEC 60502-1:202112/11/2027
CACA00233bChinaSHANGHAI FEIHANG1.5 TO 6 (CLASS 1)
10 TO 400 (CLASS 2)
SING, TWO, THREEE, FOUR AND FIVE0.6/1 kVIEC 60502-1:202112/11/2027
CACA00235aMALAYSIAOLYMPIC6TWO600/1000 VIEC 60502-11/14/2025
CACA00235bMALAYSIAOLYMPIC6TWO600/1000 VIEC 60502-11/14/2025
CACA00235cMALAYSIAOLYMPIC16FOUR600/1000 VIEC 60502-11/14/2025
CACA00237bINDIARR KABEL LIMITED0.5 TO 1.0SINGLE450/750 VBS EN 50525-2-31:20115/29/2024
CACA00237cINDIARR KABEL LIMITEDH07V-U - 1.5 TO 2.5
H07V-R - 1.5 TO 4
H07V-K - 1.5 TO 120
SINGLE450/750 VBS EN 50525-2-31:20115/29/2024
CACA00238bHong KongCaledonian1.5 TO 630SINGLE450/750VEN 50525-2-31:20116/23/2027