ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރސް

ނަންދާއިރާ
އަލްފާޟިލް އަޖުވަދު މުސްތަފާހަކަތައިގެ ދާއިރާ (ޗެއަރ ޕަރސަން)
އަލްފާޟިލާ ޝަހީދާ އާދަމް އިބްރާހިމްފެނާއި ނަރުދަމާ
އަލްފާޟިިލާ ފާތިމަތު ޝަފާއާތު އިބްރާހިމް ނާސިޙްކުނި މެނޭޖްމަންޓް
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަބްދުލްރަހީމްމާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ
ޑރ. އިބްރާހިމް މުޙައްމަދުތިމާވެށި