މި އޮތޯރިޓީން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ”އިލެކްޓްރިކަލް އިންސްޓޮލޭޝަން ސްޓެންޑަޑްސް“ އާ ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

 (IUL)485-AP/1/2023/51      އިޢުލާން ނަންބަރު:

 

މި އޮތޯރިޓީން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ”އިލެކްޓްރިކަލް އިންސްޓޮލޭޝަން ސްޓެންޑަޑްސް“ އާ ގުޅޭ

 

މި އޮތޯރިޓީން ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 26/2020 (ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ”އިލެކްޓްރިކަލް އިންސްޓޮލޭޝަން ސްޓެންޑަޑްސް“ ވަނީ ގެޒެޓް ގައި އާންމުކުރެވިފައެވެ. މި ސްޓެންޑަޑަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވިފައިވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 06 މަސް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ވީމާ، މި ސްޓެންޑަޑާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ޚިޔާލެއް ވާނަމަ، 30 ނޮވެމްބަރު 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން، ލިޔުމުން މި އޮތޯރިޓީގެ އީމެއިލް secretariat@ura.gov.mv  އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރު 2023