އޮފީސް ބަންދު ދުވަސްވަރު ގުޅުއްވަންވީ ފޯނު ނަންބަރު

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެކަމަށް ބަލައި، މާލެ ސަރަޙައްދު (މާލެއާއި، ހުޅުމާލެއާއި، ވިލިނގިއްޔާއި، ތިލަފުށްޓާއި، ގުޅިފަޅު) ގެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވައިގެން މަސައްކަތް ނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވި މުއްދަތު 2021 ޖޫން 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، މި އޮތޯރިޓީއަށް ގުޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އިދާރީ ކަންތައްތައް

105 3019ކަރަންޓު
107 3019ފެނާއި ނަރުދަމާ
108 3019ކުނި

 

ޓެކްނިކަލް ކަންތައްތައް

112 3019ކަރަންޓު
113 3019ފެނާއި ނަރުދަމާ
110 3019ކުނި

 

އަދި ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށާއި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް online@ura.gov.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.