ވަނަވަރުތައް

އަލްފާޟިލާ ޝަހީދާ އާދަމް އިބްރާހިމް

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން

2021 ން ފެށިގެން

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝަފާއަތު އިބްރާހިމް ނާސިޙް

ކުނި މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން

2021 ން ފެށިގެން

ޑރ. އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން

2021 ން ފެށިގެން

އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަބްދުލްރަޙީމް

މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއިން

2021 ން ފެށިގެން

އަލްފާޟިލް ލުއައްޔު އާދަމް

ސެނިޓަރީ އެސިސްޓަަންޓް

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޔަމާނީ ހަސަން

މައިކްރޯ ބަޔޮލޮޖިސްޓް

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙައްމަދު

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެނަލިސްޓް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝުޖުޢާން އިބްރާހިމް

އެސިސްޓަންޓް އޯޝަނޮގްރަފިކް އޮބްޒާވަރ

އަލްފާޟިލް އިސްޙާޤު އަޙްމަދު ނަޞީރު

އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙައްމަދު

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ