ވަނަވަރުތައް

އަލްފާޟިލާ ނިޢުމާ ޢަބްދުއްރަޙުމާން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ފިޟްނާ ޔޫސުފް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާސިފް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޑރ. މަރިޔަމް ވަސީމާ

ޑރ. މަރިޔަމް ވަސީމާ

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް

2017 ވަނަ އަހަރު