ޓީމު

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޔަމާނީ ހަސަން

މައިކްރޯ ބަޔޮލޮޖިސްޓް

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙައްމަދު

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެނަލިސްޓް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝުޖުޢާން އިބްރާހިމް

އެސިސްޓަންޓް އޯޝަނޮގްރަފިކް އޮބްޒާވަރ

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙައްމަދު

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް ޔަޒީދު އަޙްމަދު

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނައުފަލް

އެސިސްޓަންޓް އިންޖިނިއަރ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޖަޒްލާން ފަހުމީ

އެސިސްޓަންޓް އިންޖިނިއަރ