ވަނަވަރުތައް

ނިޝާމާ ޔޫސުފް

މަސައްކަތު

އަބްދުﷲ ޒިޔާން ތޮލްހަތު

އެސިސްޓަންޓް އެންފޯރސްމަންޓް އޮފިސަރ

ޝަރާ މައުރޫފް

ސީނިއަރ ކުއަލިޓީ އެޝުއަރަންސް އޮފިސަރ

ހައްވާ އަރީން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އަހުމަދު ފަލާހު

ލީގަލް އޮފިސަރ

އާދަމް ވިފާގު އަބްދުﷲ

އެސިސްޓަންޓް ލައިސެންސިންގ އޮފިސަރ

އައިމިނަތު ޝާނީ އަހުމަދު

ލީގަލް އެސިސްޓަންޓް

އަލްފާޟިލް އަޖުވަދު މުސްތަފާ

ޗެއަރޕަރސަން އަދި ހަކަަތައިގެ ދާއިރާއިން

2021 ން ފެށިގެން