ޓީމު

އަލްފާޟިލާ ފަޟީލާ އަޙްމަދު

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ ނިޢުމާ ޢަބްދުއްރަޙުމާން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ